Pogoda

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek i podpisany przez Prezydenta RP w dniu 03.01.2018 r., w części dotyczącej
ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie 

USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2017 r.

o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt[1])

Art. 2. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 8:

  1. a)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Odstrzały redukcyjne zwierząt łownych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody, odbywają się na zasadach określonych w ustawie oraz zgodnie z obowiązującymi okresami polowań, warunkami wykonywania polowań i zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych, o których mowa w art. 34 pkt 4.”,

  1. b)    po ust. 3e dodaje się ust. 3f–3i w brzmieniu:

„3f. Zmianę rocznego planu łowieckiego dopuszcza się w przypadku:

1)     klęski żywiołowej;

2)     istotnej zmiany liczebności zwierzyny w obwodzie łowieckim;

3)     zmiany granic obwodu łowieckiego;

4)     zmiany dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;

5)     większej niż przewidywana w tym planie wielkości szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

6)     wprowadzenia zmiany na liście gatunków zwierzyny lub określenia okresu polowań na gatunek zwierzyny objęty dotychczas całoroczną ochroną;

7)     podejrzenia wystąpienia albo wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855).

3g. Zmianę wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego dopuszcza się w przypadku:

1)     klęski żywiołowej;

2)     zmiany granic rejonu hodowlanego lub obwodu łowieckiego wchodzącego w skład tego rejonu;

3)     istotnej zmiany liczebności zwierząt łownych w rejonie hodowlanym;

4)     istotnej zmiany charakteru użytkowania gruntów;

5)     wprowadzenia zmiany na liście gatunków zwierząt łownych lub określenia okresu polowań na gatunek zwierzęcia łownego objęty dotychczas całoroczną ochroną;

6)     podejrzenia wystąpienia albo wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

3h. Zmiana rocznego planu łowieckiego i wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego w przypadku, o którym mowa odpowiednio w ust. 3f pkt 7 i ust. 3g pkt 6, wymaga zasięgnięcia opinii właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

3i. Do zmiany rocznego planu łowieckiego przepisy ust. 3a–3d stosuje się odpowiednio.

3j. Do zmiany wieloletnich łowieckich planów hodowlanych przepis ust. 3e stosuje się odpowiednio.”;

2)     w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) i nadleśniczowie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe współdziałają ze sobą oraz z właścicielami, posiadaczami i zarządcami gruntów w sprawach związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny.”;

3)     art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mogą dokarmiać zwierzynę, po uzgodnieniu miejsca wykładania karmy z właścicielem, posiadaczem lub zarządcą gruntu, jeżeli działanie to nie stwarza zagrożenia epizootycznego.”;

4)     w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obwody łowieckie wydzierżawia się na czas nie krótszy niż 10 lat.”;

5)     w art. 29a po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:

„2a. Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia:

1)     po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego albo na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie łowieckich lat gospodarczych;

2)     na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku negatywnej oceny prowadzenia gospodarki łowieckiej przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, wynikającej z postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki na podstawie statutu.

2b. Brak przedstawienia przez Polski Związek Łowiecki opinii, o której mowa w ust. 2a pkt 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia o opinię uznaje się za wyrażenie pozytywnej opinii.

2c. Opinii, o której mowa w ust. 2a pkt 1, nie zasięga się w przypadku, gdy dzierżawcą obwodu łowieckiego jest Polski Związek Łowiecki.”;

6)     w art. 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.”;

7)     w art. 51 w ust. 1 w pkt 7 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8)   umyślnie utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania”.

Cały tekst dostępny TUTAJ ->

 

Szukaj na stronie
Obecna Faza Księżyca

Księżyca Przybywa (garb)
Księżyca Przybywa (garb)

Księżyc jest obecnie w znaku Wagi
Księżyc ma 11 dni
Archiwa
Polecamy sklep myśliwski
Naprawa komputerów
CyberPC